CONSUMENTENRECHTEN – HERROEPING – ANNULERING RETOURVOORWAARDEN

ALGEMEEN:

Als u elektronisch een bestelling plaatst via de website die u gebruikt, wordt u geacht het voorlopige informatieformulier en de aan u gepresenteerde koopovereenkomst op afstand te hebben aanvaard.

Kopers zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument en de verordening inzake overeenkomsten op afstand (RG: 27.11.2014/29188) en andere toepasselijke wetten met betrekking tot de verkoop en levering van het product dat ze hebben gekocht.

Verzendkosten, dit zijn de verzendkosten van het product, zijn voor rekening van de kopers.

Elk gekocht product wordt geleverd aan de persoon en/of organisatie op het door de koper opgegeven adres, op voorwaarde dat dit de wettelijke termijn van 30 dagen niet overschrijdt. Indien het product niet binnen deze termijn wordt geleverd, kunnen Kopers de overeenkomst ontbinden.

Het aangekochte product dient volledig geleverd te worden en in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling en met documenten zoals garantiecertificaat, gebruikershandleiding, indien aanwezig.

Als het onmogelijk wordt om het gekochte product te verkopen, moet de verkoper de koper binnen 3 dagen na kennisname van deze situatie schriftelijk op de hoogte stellen. De totaalprijs dient binnen 14 dagen aan de Koper te worden geretourneerd.

ALS HET GEKOCHTE PRODUCT NIET BETAALBAAR IS:

Indien de Koper de prijs van het gekochte product niet betaalt of deze in de bankgegevens annuleert, eindigt de verplichting van de monAmourparfum om het product te leveren.

WINKELEN MET ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN CREDITCARD:

Als na levering van het product wordt vastgesteld dat de creditcard waarmee de koper heeft betaald oneerlijk wordt gebruikt door onbevoegden en de prijs van het verkochte product niet aan de verkoper is betaald door de relevante bank of financiële instelling, zal de koper retourneer het product waarop het contract betrekking heeft binnen 3 dagen op kosten van de monAmourparfum.Het moet worden teruggestuurd naar de VERKOPER.

ALS HET PRODUCT OM ONGEVOLGDE REDENEN NIET BINNEN DE TIJD KAN WORDEN GELEVERD:

Indien er zich overmacht voordoet die Verkoper niet kan voorzien en het product niet tijdig kan worden geleverd, wordt Koper daarvan in kennis gesteld. De koper kan de annulering van de bestelling, de vervanging van het product door een gelijkaardig product of de vertraging van de levering vragen totdat het obstakel is verwijderd. Als de koper de bestelling annuleert; Indien hij de betaling contant heeft gedaan, wordt deze vergoeding binnen 14 dagen na de datum van herroeping contant aan hem betaald. Als de koper de betaling met een creditcard heeft gedaan en deze annuleert, wordt de productprijs binnen 14 dagen na deze annulering aan de bank geretourneerd, maar het is mogelijk dat de bank het binnen 2-3 weken op de rekening van de koper overmaakt.

VERPLICHTING VAN DE KOPER OM HET PRODUCT TE CONTROLEREN:

De koper zal de gecontracteerde goederen/diensten inspecteren alvorens deze in ontvangst te nemen; gedeukte, kapotte, gescheurde verpakking etc. beschadigde en defecte goederen/diensten worden niet ontvangen van het vrachtbedrijf. De ontvangen goederen/diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. De KOPER dient de goederen/diensten na levering zorgvuldig te beschermen. Als het herroepingsrecht wordt gebruikt, mogen de goederen/diensten niet worden gebruikt. Factuur moet samen met het product worden geretourneerd.

HERROEPINGSRECHT:

KOPER; Binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het gekochte product aan hemzelf of aan de persoon/organisatie op het opgegeven adres, kan hij gebruik maken van zijn recht om de overeenkomst te herroepen door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid te nemen en zonder opgaaf van reden, op voorwaarde dat hij de monAmourparfum op de hoogte stelt via onderstaande contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS DIE OP DE HOOGTE MOETEN WORDEN VAN HET HERROEPINGSRECHT VAN DE VERKOPER:

BEDRIJF

NAAM TITEL: monAmourparfum
ADRES:‘s-Gravelandseweg 258 3125 BK SCHIEDAM Nederland
E-MAIL:[email protected]
POSBUS:Postbus 899 3100 AW SCHIEDAM Nederland

DUUR VAN HET HERROEPINGSRECHT:

Als de koper een dienst heeft gekocht, begint deze periode van 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van het contract. Voor het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend in de dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst is begonnen met instemming van de consument.

De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor de monAmourparfum.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de monAmourparfum binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op de hoogte worden gebracht en het product niet is gebruikt in het kader van de bepalingen van de “Producten waarvoor het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend” in dit contract.

GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT:

De factuur van het product geleverd aan de 3e persoon of de KOPER, (Als de factuur van het te retourneren product zakelijk is, moet deze worden verzonden met de retourfactuur die door de instelling is afgegeven bij het retourneren. Bestelling retourneert waarvan de facturen zijn uitgegeven op namens de instellingen kan alleen worden ingevuld als een RETOURFACTUUR wordt afgegeven.)

Retourformulier, De te retourneren producten dienen compleet en onbeschadigd aangeleverd te worden, samen met de doos, verpakking, eventuele standaard toebehoren.

RETOURVOORWAARDEN:

monAmourparfum is verplicht om de totale prijs en de documenten die de KOPER in de schulden hebben gestoken, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping aan de KOPER terug te bezorgen en de goederen binnen 20 dagen terug te sturen.

Indien er een waardevermindering van de goederen is door toedoen van de KOPER of indien de terugzending onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht om de schade van monAmourparfum te vergoeden ten belope van het defect. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor de veranderingen en verslechteringen die optreden als gevolg van het juiste gebruik van de goederen of producten binnen de periode van het herroepingsrecht.